Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

The Krista - Đặc điểm kỹ thuật bàn giao cơ bản

Căn hộ The Krista với các đặc điểm kỹ thuật bàn giao hoàn thiện cơ bản